Frågor och svar Coronaviruset

Generellt för barn och elever

 • När ska mitt barn vara hemma från förskolan/pedagogisk omsorg/skolan? 

  Barn som är sjuka ska aldrig gå till förskolan/pedagogisk omsorg/skolan. När det gäller covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom. De symtom som rapporterats är framförallt:

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk

  En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

  Om du eller ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du/barnet vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig/sig helt bra, behövs inget test för covid-19. Däremot bör du/barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du/barnet inte blir sjuk. Därefter kan du/barnet gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

  Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon.

 • Vem ska stanna hemma? Om en person i familjen är sjuk, måste alla stanna hemma då?

  Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vad du gör om du eller någon i familjen blir sjuk.

 • När kan ett barn som varit sjukt återgå till förskola eller skola?

  Vid negativt provsvar

  Återgång kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

  Vid positivt provsvar

  Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården. Provtagning för att friskförklara någon är inte aktuellt.

  Om inget prov tagits (gäller i princip bara förskolebarn)

  Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. Utifrån dagens kunskapsläge bedöms att barns smittsamhet vid covid-19 är lägre än den är för vuxna. En sammanvägd värdering av risk och nytta är därför att barn som inte testats för covid-19, till skillnad från vuxna, kan återgå till ordinarie verksamhet även om det inte gått 7 dygn sedan insjuknandet. Det gäller endast under förutsättning att barnet varit helt utan symtom i 2 dygn

  Ett förskolebarn som ingår i en smittspårning, till exempel i förskolan eller hushållet, ska i princip alltid provtas vid misstänkta symtom. Om ett sådant barn inte blir provtaget, gäller i detta fall att det betraktas som misstänkt covid-19-positivt och behöver då stanna hemma i minst 7 dagar efter symtomdebut men ska också vara feberfritt och allmänt förbättrat i minst 2 dygn.

  Vid förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller: Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

 • Om mitt barns förskola eller skola stänger, kan jag få ersättning då? 

  Försäkringskassan har information om hur du som vårdnadshavare kan söka ersättning om du är hemma med ditt barn. Du kan få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid -19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats, under rubrikerna Om du är eller ska bli förälder, Vård av barn (vab)

 • Vad händer om mitt barn blir sjukt under dagen när det är i verksamheten? 

  Om personalen uppmärksammar att ett barn/elev i verksamheten har/får symtom kontaktas vårdnadshavare och du förväntas komma och hämta ditt barn, alternativt att äldre elever kan gå hem själva.  

 • Varför ska även barn med lindriga symptom vara hemma? 

  För att minska risken för smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn ska vara hemma från sin verksamhet även vid milda symtom. Dessa kan vara snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller oavsett om man besökt ett riskområde eller inte. Barn som är sjuka ska stanna hemma så länge de har symtom samt två dagar till efter tillfrisknande. 

  Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Vad gäller för mitt barn som har allergi sedan tidigare?  

  Även här följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är dessa: Eftersom covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. 

  Barn och elever ska stanna hemma även om det får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. De ska medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. 

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till barnets allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar. 

 • Ska barn som ingår i riskgrupp stanna hemma? 

  Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare/sjukvården. 

 • Varför är det så många vikarier just nu?  

  Eftersom vi rekommenderar att man stannar hemma även med lindriga symptom är det just nu högre sjukfrånvaro hos vår ordinarie personal i flera verksamheter. Det innebär att ni kan komma att möta fler vikarier än normalt. 

 • Vad händer med föräldramöten och andra sammankomster? 

  Föräldramöten och andra sammankomster kan komma att ställas in eller flyttas fram. Det kan också bli aktuellt med digitala informationsmöten.

  Information om detta lämnas från verksamheten till dig via ordinarie kommunikationskanaler.  

 • Vad händer med utvecklingssamtal? 

  Förskolan och skolan för en dialog med elever och vårdnadshavare om tänkbara lösningar. Exempelvis kan utvecklingssamtal erbjudas i digital form.

 • Får jag lägre föräldraavgift (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) om mitt barn är sjukt eller om jag försöker lösa mitt omsorgsbehov på annat sätt? 

  Det sker aldrig något avdrag på avgiften när ditt barn är hemma för att det är sjukt. I dagsläget finns det inte några beslut som innebär att du betalar lägre avgift om du löser ditt omsorgsbehov på annat sätt.  

 • Jag har blivit permitterad från mitt arbete – vad gäller då? 

  I dagsläget följer vi de ordinarie reglerna, det vill säga permittering jämställs med arbete.   

 • Mitt barn går i en enskild verksamhet, det vill säga en verksamhet som drivs av annan än kommunen – vad gäller då?  

  Varje verksamhet (huvudman) har en skyldighet att följa de regler och rekommendationer som finns. Det betyder att varje verksamhet ska hantera situationen för de barn och elever som är mottagna i verksamheten. Så om du har frågor vänder du dig direkt till ansvarig rektor eller någon annan person som verksamheten hänvisar till.   

Grundskola och grundsärskola

 • Varför stängs inte grundskolan/grundsärskolan? 

  En grundskola/grundsärskola kan bara stängas efter samråd med Smittskyddsenheten i regionen, på grund av bemanningsbrist eller på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

  I nuläget är våra grundskolor/grundsärskolor öppna som vanligt. Vissa justeringar kan dock behöva göras om det uppstår situationer där det är svårt att lösa bemanningen.  Det finns inga beslut om distans- och fjärrundervisning för grundskolan. Grundskolan har beredskap om ett beslut om att stänga en eller flera skolor skulle fattas. 

 • Vad händer med prao i grundskolan/grundsärskolan? 

  Prao är tills vidare inställd. 

 • Varför får mitt barn inte det särskilda stödet som det brukar? 

  För skolorna kan det vara en utmaning att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens råd. Regler kring elever i behov av stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd har inte ändrats på grund av pandemin. Skolor ska så långt det är möjligt ge elever det stöd som de behöver för att nå målen med utbildningen. Pandemin kan göra att stödet kan bli annorlunda än tidigare och våra skolor gör sitt yttersta för att stödet ska kunna ges på bästa vis.

  Har du funderingar så kontakta ditt barns mentor alternativt elevhälsan eller rektor på skolan.

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00